Warunki rezerwacji

§ 1 Zasady ogólne

 1. Firma Małgorzata O’Neill zobowiązuje się do wynajmu krótkoterminowego mieszkania w budynku przy ul. Nowomiejskiej 25B w Liwie, klientom indywidualnym i firmom zwanymi dalej Najemcą.

 2. Prawa i obowiązki Najemcy i firmy Małgorzata O’Neill zwanej dalej Wynajmującym określa „Umowa Najmu” wraz z niniejszymi „ Warunkami Rezerwacji”.

§ 2 Zawarcie Umowy

 1. Podpisanie „Umowy Wynajmu” następuje po zapoznaniu się z Warunkami Rezerwacji oraz ofertą prezentowaną na stronie www.liwapartments.pl . Warunki Rezerwacji jak i oferta wraz ze wszelkimi zawartymi w niej informacjami stanowią integralną część Umowy.

 2. Najemcą jest osoba podpisująca Umowę i jest ona odpowiedzialna za osoby towarzyszące przebywające w mieszkaniu i jego otoczeniu (tj. części wspólne, ogród, parking)

 3. Najemca zobowiązany jest do dokonania wpłat zgodnie z określonym harmonogramem. Nieterminowe wpłaty będą potraktowane przez Wynajmującego jako rezygnacja Najemcy z wynajmu mieszkania.

 4. Wpłata zaliczki jest równoznaczna z akceptacją Warunków Rezerwacji.

§ 3 Warunki płatności

 1. Przy podpisywaniu umowy Najemca zobowiązuje się do przestrzegania terminów i wysokości wpłat za wynajem według następującego harmonogramu

 1. Zaliczka w wysokości 50 % wartości planowanego najmu, przy rezerwacji i podpisaniu Umowy Najmu.

 2. Do 31 dni przed datą rozpoczęcia najmu dopłata do 100% wartości planowanego najmu.

§ 4 Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty wynikłe z przyczyn od niego niezależnych np.: warunki atmosferyczne, decyzje państwowe , strajki, działanie siły wyższej, których uniknięcie nie leży w mocy Wynajmującego ani jego kontrahentów oraz za rzeczy pozostawione lub skradzione w miejscu pobytu.

 2. Najemca odpowiada za szkody wyrządzone z jego winy oraz osób towarzyszących w trakcie trwania najmu.

§ 5 Warunki rezygnacji

 1. Rezygnacja Najemcy z najmu mieszkania wymaga pisemnego oświadczenia.

 2. Koszty ponoszone przez Najemcę w przypadku rezygnacji z najmu mieszkania:

 1. W przypadku rezygnacji w terminie do 31 dni przed datą rozpoczęcia najmu, zwrot zaliczki.

 2. W przypadku rezygnacji w terminie od 30 dni do 15 dni przed datą rozpoczęcia umowy, 50 % wartości planowanego okresu najmu.

 3. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed datą rozpoczęcia umowy 100 % planowanego okresu najmu.

 1. W przypadku nie stawienia się Najemcy w dniu rozpoczęcia umowy najmu, bez wcześniejszego powiadomienia , Wynajmujący zatrzyma 100% wartości planowanego okresu najmu mieszkania jako zapłatę za tzw. „Niedojazd” Najemcy.

§ 6 Dodatkowe uzgodnienia

 1. Najemca może odebrać mieszkanie najwcześniej o godz. 16.00 w dniu rozpoczęcia najmu.

 2. Najemca musi opuścić i zwrócić mieszkanie najpóżniej o godz. 10.00 w dniu zakończenia umowy najmu.

 3. Zarządca domu przekazuje i odbiera mieszkanie od Najemcy

 4. Mieszkanie wynajmowane jest dla określonej w umowie Najmu liczby osób.

 5. Mieszkanie wynajmowane jest z pełnym kompletem pościeli oraz ręczników – 1 kpl./na osobę/7dni

 6. Bez wcześniejszego ustalenia z Zarządcą domu w mieszkaniach nie mogą przebywać zwierzęta.

 7. W mieszkaniach i pomieszczeniach wspólnych jest absolutny zakaz palenia wyrobów tytoniowych, świeczek i innych materiałów mogących spowodować pożar.